CAT| ESP

Serveis

Serveis a la indústria

Actualment totes les empreses requereixen d’un sistema de gestió de residus adequat a les seves característiques.  CGM dona aquest servei contant amb la supervisió de professionals qualificats i formats específicament per aquesta tasca. En primer lloc, s’analitza conjuntament amb l’empresa els diferents residus que aquesta genera i a continuació s’elabora un pla de gestió personalitzat. CGM aporta tots els elements de contenció tant mòbils com estàtics que es requereixi en el pla de gestió de residus.

contenidors-mida2

Servei de retirada de residus de la construcció

Aquest servei va dirigit al sector de la construcció, anant des de petites obres de reforma fins a grans obres de deconstrucció. El servei es realitza mitjançant la dotació de contenidors especials per a residus de la construcció o qualsevol altre sistema que es requereixi en el projecte de deconstrucció.

camio-contenidor-mida2

Serveis urbans

CGM ofereix a les administracions locals i supramunicipals els següents serveis.

Serveis de recollida de fraccions separades selectivament i recollida d’escombreries.
Serveis de neteja viaria.
Serveis de gestió de xarxes d’aigua potable.
Gestió de plantes de tractament municipals.
Gestió de plantes de tractament de runes.
Gestió de deixalleries municipals i punts verds.

contenidors-mida2

Enderrocs i desguassos d’instal·lacions industrials

En el camp dels desguassos industrials i els enderrocs CGM ofereix tots els serveis que es puguin requerir en qualsevol de les fases del projecte.

Redacció de projectes i coordinació d’obres i projectes.
Redacció i coordinació de plans de seguretat i salut.
Execució de treballs d’enderroc.
Gestió de residus especials i no especials.
Gestió de la ferralla i metalls.

Desguaç 5

Assessoria mediambiental

CGM es converteix en el departament de mediambient extern d’empreses de tots tipus i mides. Elaborem plans de gestió de residus, ens fem càrreg de tots els documents administratius que es requereixen en quant a la correcta gestió de residus, facilitem gestions de residus orientades a la valorització i minimització, tramitem expedients de subproductes, etc…

Documents

Copyright 2019 | CGM - Centre de Gestió Mediambiental s.l.